Voorwaarden

De Eurodebon kan aangekocht worden via het digitaal platform (www.eurodebon.be). De klant ontvangt de Eurodebon via het opgegeven e-mailadres. De Eurodebon kan aangekocht worden in coupures van 5, 10, 20 en 50 euro.

De Eurodebon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. De vervaldatum staat vermeld op de bon. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild of verlengd worden en evenmin worden aanvaard door de aangesloten ondernemers. In extreme gevallen (pandemieën, rampen) kan de geldigheid van de Eurodebonnen door de gemeente verlengd worden.

Elke Eurodebon heeft een unieke identificatiecode. Deze QR code laat de opvolging toe van het traject dat de Eurodebon aflegt en maakt een controle op de geldigheid mogelijk.

De Eurodebon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk, noch bij het gemeentebestuur, noch bij de aangesloten handelaars. De aangesloten handelaar mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de waarde van de bon.
De waardebon kan gedeeltelijk worden geïnd. Het eventuele resterende saldo op de bon kan worden gebruikt bij een volgende transactie binnen de geldigheidsduur. Dit kan bij een andere handelaar zijn.

De Eurodebon kan enkel gebruikt worden bij de aangesloten handelaars.

De bon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met de waardebon, noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.

In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.